PRIVATPOLITIK

PERSONAL DATA

I. ALLMÄN INFORMATION

Som ett led i att besöka vår webbplats och använda kontaktformuläret eller någon annan kontaktform, informerar vi det på grundval av tillämpliga bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för enskilda personer med avseende på databehandling personuppgifter och om det fria flödet av sådan information (nedan kallad GDPR) och lagen av den 10 maj 2018 om personuppgiftsföretag: Marta Meler, Armand Przygodzki ADVOX Studio, civilt partnerskap som administratör på ett automatiskt sätt samlar dina uppgifter och blir deras administratör.

Fullständig information om administratören av dina personuppgifter är:

 • Marta Meler, Armand Przygodzki ADVOX Studio privat partnerskap,
 • Sittplats: Świętokrzyska 71, 62-800 Kalisz,
 • Kontor: Blacharska 11, 61-005 Poznań
 • Momsregistreringsnummer: 6182109064, Organisationsnummer: 301224011

Du kan kontakta oss:

Du kan också kontakta vår dataskyddspersonal:

 • email: rafal@advox.pl,
 • telefon: +48503193554
 • per post: ADVOX Studio, Świętokrzyska 71, 62-800 Kalisz

För att bekräfta högsta standard, informerar vi Marta Meler, Armand Przygodzki ADVOX Studio, ett civilrättsligt partnerskap, att du har fullständig kontroll över omfattningen av uppgifter som lämnats till bolaget Marta Meler, Armand Przygodzki ADVOX Studio, civil partnerskap, som beskrivs i detalj i Den andra: "TILLGÅNGAR FÖRBUNDET MED BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER".

Kontaktuppgifter lagras på servrar hyrda av Marta Meler, Armand Przygodzki ADVOX Studio, ett civilrättsligt partnerskap och säkrad av en tjänsteleverantör, som innehåller automatiska funktioner för att få information om användare och deras beteende på följande sätt:

 • genom information om kontaktuppgifter som anges i formuläret (t.ex. namn, efternamn, telefonnummer, e-post),
 • genom att spara kakor i slutenheterna (sk cookies),
 • genom att samla webbserverloggar av värdoperatören.

Vi lagrar insamlade personuppgifter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA), men de kan också skickas till länder utanför detta område och bearbetas där. Varje handling av överföring av personuppgifter utförs enligt gällande lag, särskilt GDPR [Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter uppgifter och upphävande av direktiv 95/46 / EG]. Om uppgifterna överförs utanför EES tillämpar ADVOX Studio standardavtalsklausuler och Privacy Shield som garantier för länder där Europeiska kommissionen inte har funnit tillräckligt med dataskydd.

Förfrågningar eller förfrågningar i samband med behandling av personuppgifter av bolaget Marta Meler, Armand Przygodzki ADVOX Studio civila partnerskap ska riktas i enlighet med kontaktuppgifterna för den personuppgifteradministratör som anges nedan:

 • Marta Meler, Armand Przygodzki ADVOX Studio Privat Partnerskap
 • Sittplats: Świętokrzyska 71, 62-800 Kalisz
 • Kontor: Blacharska 11, 61-006 Poznań
 • e-mail: marta@advox.pl
 • Mobiltelefon: 505-525-979

II. KRAV SOM FÖRBINDAS MED BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

I enlighet med bestämmelserna i RODO har du rätt att:

Tillgång till data - du har rätt att komma åt dina uppgifter när som helst. För att utöva denna rätt, kontakta oss via vår e-postadress: hello@advox.pl, armand@advox.pl, rafal@advox.pl, marta@advox.pl

Uppdatering av data - du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter när de är felaktiga. För att utöva denna rätt, kontakta oss via vår e-postadress: hello@advox.pl, armand@advox.pl, rafal@advox.pl, marta@advox.pl

Data borttagning - du har rätt att begära radering av data om:

 • Din personliga information är inte längre nödvändig för de ändamål för vilka den samlades in eller på annat sätt behandlades;
 • om du har återkallat ditt samtycke till de personuppgifter som behandlas och det finns ingen annan rättslig grund för att behandla dessa uppgifter av ADVOX Studio,
 • Du invände behandlingen av dina uppgifter för ändamål som härrör från legitima intressen som förvaltas av administratören.
 • personuppgifter behandlades olagligen,
 • personuppgifter måste tas bort för att uppfylla en lagstadgad skyldighet enligt unionslagstiftningen eller lagen i den medlemsstat som ADVOX Studio är föremål för.

För att utöva denna rätt, kontakta oss via vår e-postadress: hello@advox.pl, armand@advox.pl, rafal@advox.pl, marta@advox.pl

Begränsningar av databehandling - du har rätt att kräva att ADVOX Studio begränsar behandlingen av dina personuppgifter när:

 • du ifrågasätter noggrannheten i personuppgifter - under en period som ADVOX Studio kan kontrollera noggrannheten hos dessa data.
 • Databehandling av ADVOX Studio är olaglig (om du föredrar att ADVOX Studio begränsar användningen av dina data i stället för att radera det),
 • ADVOX Studio behöver inte längre personuppgifter för behandling, men det är nödvändigt för dig att etablera, utreda eller försvara fordringar,
 • Du motsätter dig behandlingen av dina uppgifter för ändamål som härrör från de legitima intressen som förvaltaren förfogar över - tills det har fastställts huruvida de legitima skälen från administratörens sida överreder grunderna för din invändning. Om bearbetningen är begränsad kan din personliga data endast behandlas (med undantag för lagring) med ditt samtycke eller om det finns anledning till ytterligare behandling.
 • Dataöverföringar - om data som behandlas av oss på ett automatiskt sätt baserat på ditt samtycke, har du rätt att överföra data, med andra ord har du rätt att erhålla en kopia av dina data i ett strukturerat, vanligt och läsbart format. Denna kopia kan skickas till dig eller till en annan enhet.
 • Rätten att invända mot bearbetning av data baserat på ADVOX Studios berättigade intresse - du har rätt att rapportera - av skäl som är relaterade till din speciella situation - din invändning mot att din ADVOX Studio behandlar dina personuppgifter på grund av ADVOX Studios berättigade intresse. I det här fallet upphör administratören att behandla dina personuppgifter, såvida det inte finns giltiga och rättsligt motiverade skäl för att behandla, tvingande skälen till invändning eller om detta är nödvändigt för att hävda eller försvara fordringar. För att utöva denna rätt, kontakta oss via vår e-postadress: hello@advox.pl, armand@advox.pl, rafal@advox.pl, marta@advox.pl
 • Återkallande av samtycke (när samtycke är grunden för bearbetning) - du har rätt att, när som helst, återkalla samtycke till behandling av personuppgifter (återkallande av samtycke är inte retroaktivt). För att utöva denna rätt, kontakta oss via vår e-postadress: hello@advox.pl, armand@advox.pl, rafal@advox.pl, marta@advox.pl
 • Rätten att lämna in ett klagomål till tillsynsorganet - om du tror att ADVOX Studio behandlar dina personuppgifter på fel sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in ett klagomål hos tillsynsorganet - VD för personuppgiftsskyddsområdet, om det, när du behandlar dina personuppgifter, bryter mot bestämmelserna om skydd av personuppgifter.

III. AIM, DATUMPROCESSERINGSPERIODER OCH PERSONLIGA DATAMOTTAGARE

Automatiskt erhållna data behandlas av Marta Meler, Armand Przygodzki ADVOX Studio civil partnerskap endast för kontaktändamål tills de får information om återkallande av samtycke för behandling. Vid utfyllande av kontaktformulär eller inlämning av en ansökan i en annan form (t.ex. e-post, telefon, etc.) samtycker du till kontakten i samband med utförandet av din förfrågan.

Ovanstående samtycke kan när som helst återkallas genom att skicka en skriftlig deklaration till den adress som anges i den första punkten: "ALLMÄN INFORMATION", men dess återkallelse påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket upphör och resulterar i oförmåga att svara på frågan.

Vid användning av elektroniska blanketter som finns på hemsidan www.advox.pl - tillhandahållande av uppgifter är frivilligt, men inte tillhandahållande av uppgifter som anges som obligatoriska (obligatoriska) resulterar i oförmåga att skicka formuläret och följaktligen oförmågan att kontakta dig i framtiden.

Vid en annan form av kontakt - tillhandahållande av kontaktuppgifter är frivilligt men misslyckande med att ge resultat i oförmågan att kontakta dig i framtiden.

Den rättsliga grunden för vår behandling av dessa uppgifter är:

 • samtycke till behandling av uppgifter hos den registrerade [art. 6 par. 1 lit. A RODO]
 • Förvaltarens uppfyllelse av de skyldigheter som följer av lagen [art. 6 par. 1 lit. C RODO)

Vi tillhandahåller dina personuppgifter endast i den utsträckning det är nödvändigt för våra partners som hjälper oss vid genomförandet av våra tjänster - företag som tillhandahåller redovisning, juridik, IT-tjänster etc. Med alla enheter som är betroda att behandla dina personuppgifter, avslutar vi lämpliga kontrakt för överlåtelse av bearbetning data så att dina data alltid är säkra och vi håller ett register över dessa enheter. Nedan kan du läsa kategorierna av mottagare till vilka dina uppgifter kommer att avslöjas:

COOKIES POLICY

För att underlätta användningen av vår hemsida använder vi teknik som kallas "cookies". Du kan när som helst inaktivera eller begränsa möjligheten att acceptera cookies i din webbläsare - men det kan orsaka problem eller förhindra användningen av vår webbplats i den mån det använder cookies.

Användarnas privatliv som använder vårt företags tjänster är mycket viktigt för oss. Nedan finns information om personuppgifter som samlas in när du besöker www.advox.pl.

Vi delar inte dessa data med någon och tjänar bara för att använda vår webbplats korrekt. De personuppgifter som samlas in av www.advox.pl överförs inte, säljs eller görs tillgängliga för tredje part och används endast för att uppfylla skyldigheter gentemot kunder, till exempel skicka korrespondens och kundservice.

Filer med loggar

Liksom de flesta andra webbplatser samlar vi in och använder data som finns i loggfiler. Information från loggfiler innehåller ditt IP-nummer, datornätverksnamn (värd), din internetleverantör, webbläsaren du använder (till exempel Internet Explorer eller Mozilla Firefox), den tid du spenderar på webbplatsen och information om sidorna du öppnar, använder vår hemsida.

Cookiefiler

Vi använder cookies för att lagra information som dina personliga inställningar när du besöker www.advox.pl. Det kan innebära möjligheten att logga in på några av webbplatsens funktioner, till exempel formulärfält.

Google Analytics-statistik

Webbtrafik övervakas av Google Analytics-statistiken. Det här är att samla in data om hur och hur mycket vi använder våra webbplatser. Genom att använda sidorna på webbplatsen godkänner du analysen av dina data av Google Analytics för de syften som beskrivs här och i enlighet med Google Analytics.

Kontakt

Användare som har frågor om denna sekretesspolicy, de metoder som används på denna webbplats eller hur man behåller kontakter med den, ombeds att skicka sina kommentarer till följande adress: rafal@advox.pl eller marta@advox.pl

background icon
background icon
background icon
background icon
background icon
_PP_IMAGE_6_ALT_
_PP_IMAGE_7_ALT_